Confrontation Là Gì

  -  
Dưới đây là những mẫu câu gồm chứa từ "confrontation", trong bộ từ điển tự điển y khoa Anh - binhphap3d.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ confrontation, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ confrontation trong bộ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - binhphap3d.vnệt

1. I lead the confrontation troop.

Bạn đang xem: Confrontation là gì

Tôi thống lĩnh lắp thêm quân như giải pháp quân nòng cốt sẽ đánh gần cạnh mặt.

2. Cyrus then prepared for a confrontation with mighty Babylon.

Rồi Si-ru chuẩn chỉnh bị tuyên chiến và cạnh tranh với Ba-by-lôn hùng mạnh.

3. The stage was now phối for the confrontation between the church and Galileo.

Cảnh đã làm được dàn dựng dứt cho cuộc xung thốt nhiên giữa giáo hội và Galileo.

4. 15 What will be the finale of the confrontation between the world’s superpowers?

15 Sự xung-đột giữa các siêu-cường quốc-tế sẽ mang lại màn chung-kết nào?

5. It was lớn nuclear confrontation arising from an intensification of the present arms race.

Ông mong nói đến tác hại của một sự xung đột bởi vũ khí hạch tâm tác động bởi hội thi đua võ trang hiện tại nay.

6. TODAY’S world is often marked by a spirit of bravado & confrontation or by temptation.

TINH THẦN hung hăng, hiếu chiến và sự cám dỗ là những điểm sáng phổ đổi thay của trần thế ngày nay.

7. Also at the sự kiện Triple H had a "face-to-face" confrontation with Sting.

Cũng trong sự kiện Triple H bao gồm cuộc mâu thuẫn "mặt đối mặt" cùng với Sting.

8. After a confrontation with Bi-Ryu, she is left injured and drained of energy.

vào một lần chạm trán cùng với Bi-Ryu, cô bị thương nặng và nội công cũng cạn kiệt.

9. (b) Even in the event of an emergency, how can an unpleasant confrontation sometimes be avoided?

b) Ngay dù ở vào tình thay khẩn trương, thỉnh thoảng làm cụ nào rất có thể tránh sự va độ ko mấy nhã nhặn?

10. During the series, an episode showed Diaby getting into a physical confrontation with Hatem Ben Arfa.

vào phim, một tập phim đã cho biết Diaby bao gồm một cuộc loạn đả với Hatem Ben Arfa.

11. The confrontation climaxed with the crowd shouting hysterically for two hours: “Great is Artemis of the Ephesians!”

Cuộc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh lên cho tột đỉnh khi đám đông la hét cuồng loạn cả nhì giờ đồng hồ: “Lớn thay cô gái thần Đi-anh của tín đồ Ê-phê-sô!”

12. What took place in Galileo’s day has been called a “confrontation between empirical science and blind dogmatism.”

Vào thời ấy vụ này được gọi là “cuộc xung tự dưng giữa kỹ thuật thực nghiệm và chủ nghĩa giáo điều mù quáng”.

13. Witnessing that confrontation with the priest strengthened me in my determination khổng lồ get khổng lồ know the Bible.

Khi chứng kiến cuộc hội thoại đó, tôi càng mong mỏi học kinh Thánh.

14. As the demographic shift in the church continues southward, the basis for future confrontation is already being laid.

Xem thêm: Playdota.Vn Đóng Cửa - Playdota Đã Chính Thức Ngừng Hoạt Động

vị cán cân nặng ngày càng nghiêng hẳn về phía phái mạnh với số tín vật đông hơn, mầm mống của binhphap3d.vnệc xung đột về sau xem như đã gồm sẵn.

15. She was in a confrontation with Shin Don and frequently made remarks about the radical reform policies of Gongmin.

Bà đã đối đầu và cạnh tranh với Shin Don và thường xuyên đưa ra chủ ý về các cơ chế cải cách triệt nhằm của Cung Mẫn Vương.

16. The Army followed this up by taking control of Mallabinhphap3d.vn on 2 September, following weeks of heavy military confrontation.

Quân đội điều hành và kiểm soát Mallabinhphap3d.vn vào trong ngày 2, sau một tuần lễ của cuộc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh quân sự nặng nề.

17. The newspapers thought it would be a good business idea to lớn publicize the trò chơi as a confrontation between japan and China.

báo mạng nghĩ rằng nó sẽ là một trong những ý tưởng gớm doanh tốt để ra mắt công khai trận đấu như 1 cuộc cạnh tranh giữa Nhật bản và Trung Quốc.

18. During the homeward journey in 1411, the treasure fleet would engage into a military confrontation with King Alakeshvara (Alagakkonara) of Ceylon.

vào cuộc hành trình về nhà vào khoảng thời gian 1411, đội tàu kho báu sẽ tham gia vào cuộc tuyên chiến và cạnh tranh quân sự cùng với vua Alakeshvara (Alagakkonara) của Ceylon.

19. (Psalm 4:4) In most cases involbinhphap3d.vnng minor offenses, it may be wise lớn restrain your words, thus avoiding an emotional confrontation.

Trong đa phần những vụ xích mích, có lẽ tốt rộng là phải kiềm chế lời nói, như thế tránh được đầy đủ cuộc cự cãi sôi nổi.

20. Number one, it"s the name of my rock band, và second, is because the confrontation of these things forced me to become an inventor.

lắp thêm nhất, này cũng là thương hiệu ban nhạc rock của tôi, với thứ hai,

21. For Hyman, the "one sit-up-and-take-notice moment" was the confrontation between Will & Quinn where he told her to lớn grow up.

Đối với Hyman, giây phút hào hứng tuyệt nhất trong bộ phim truyện đó chính là cảnh đấu tranh giữa Quinn cùng Will, lúc nhưng anh cho rằng cô cần phải trưởng thành và cứng cáp hơn.

22. During a story arc in which Allen tries khổng lồ save a former Exorcist named Suman Dark, Allen"s own Innocence—his deformed arm "Cross"— is destroyed in a confrontation.

Ở phần truyện nói về bài toán Allen cố gắng cứu một cựu Exorcist thương hiệu Suman Dark, Innocence của anh—cánh tay trái "Cross"—bị hủy hoại sau cuộc giao chiến.

23. In 1995, Gorbachev received an Honorary Doctorate from Durham University, County Durham, England for his contribution khổng lồ "the cause of political tolerance và an kết thúc to Cold War-style confrontation".

Năm 1995 Gorbachyov được Đại học Durham trao bằng tiến sỹ danh dự vì đóng góp của chính mình cho "sự nghiệp khoan dung chính trị và xong xung tự dưng kiểu chiến tranh lạnh".

24. The concept of limited war was also used in the binhphap3d.vnetnam War by the United States under Presidents John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson as part of a strategy khổng lồ contain the spread of Communism without provoking a wider confrontation with the Sobinhphap3d.vnet Union.

Xem thêm: Gia Cát Lượng Chibi - Ship Cặp Triệu Vân X Gia Cát Lượng :))))

quan niệm về chiến tranh tinh giảm được sử dụng trong trận chiến tranh binhphap3d.vnệt nam của Hoa Kỳ bên dưới thời Tổng thống John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson như một phần của chiến lược ngăn ngăn sự lan truyền của công ty nghĩa cùng sản.