“Diện Tích” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

  -  

Diện tích là đại lượng biểu lộ phạm vi của hình hoặc hình hai chiều hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là một trong khái niệm quen thuộc trong hệ thống thống kê giám sát quốc tế. Bọn họ đã bắt gặp khái niệm này trong lịch trình học và trong nhiều nghành nghề dịch vụ liên quan mang lại xây dựng. Vậy diện tích giờ đồng hồ anh là gì?

*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: “diện tích” trong tiếng anh: định nghĩa, ví dụ

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích s hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với bao gồm nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta đem chiều lâu năm nhân với chiều rộng , thuộc một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao, thuộc một đơn vị đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the sản phẩm of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ lâu năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2, cùng một đơn vị đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích s hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height and divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 thuộc một đơn vị chức năng đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height and then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Download Game Anh Hùng Chiến Loạn, Game Anh Hùng Chiến Loạn

(Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2, cùng một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích s hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius and then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = phường x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi dưới đáy nhân cùng với chiều cao, cùng một đơn vị đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy ,cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Hecarim Mùa 11

Như vậy chúng ta đã biết diện tích giờ đồng hồ anh là gì chưa? và những ví dụ biện pháp sử dụng từ ngày trong tiếng anh nhé. Cảm ơn chúng ta ghé thăm blog chúng tôi.