PRESENT WITH NGHĨA LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ bao gồm mặt, hiện diệnto be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: có mặt ở...to be present khổng lồ the mind: chỉ ra trong trí hiện tại nay, hiện tại, hiện nay thời, nay, nàypresent boundaries: con đường ranh giới hiện tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện nay tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức chuẩn bị sẵn sàng trong lúc hoảng loạn khó khăn danh từ hiện tại, hiện tại thời, hiện tại giờ, hiện nay, thời gian này, bây giờat present: hiện nay tại, bây giờ, dịp nàyfor the present: trong lúc này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tư liệu này, bốn liệu nàyby these presents: vì những tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, đồ tặng, bộ quà tặng kèm theo phẩmto make somebody a present of something: biếu ai loại gì, bộ quà tặng kèm theo ai mẫu gì danh từ bốn thế giơ súng ngắm tư thế bồng súng chào ngoại cồn từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường hòa hợp này lòi ra một số cạnh tranh khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng ràng miêu tả (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu thị rato present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra trong trí tuệ tôi reviews (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ con kiến (vua...)to be presented at court: được gửi vào chầu, được chuyển vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo) biếu tặng ngay (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chàohiện tạiat the present time: vào thời gian hiện tạipresent value: quý hiếm hiện tạitrình bàyLĩnh vực: toán và tinhiện naypresent requirement: yêu cầu hiện naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện hànhpresent timehiện tạipresent timehiện thờipresent valuegiá trị hiện nay cópresent valuegiá trị hiện tại thờipresent valvehiện giábày tỏđưanộptrìnhfailure to present: sự không thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (to ...): trình thư để cam kết têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnnet present valuegiá lúc này thuầnnet present valuehiện giá bán ròngnet present valuephương pháp quý giá thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính giá chỉ trị lúc này thuầnpresent capitalvốn đang gọipresent capital valuegiá trị hiện tại của tứ bảnpresent capital valuegiá trị vốn đã gọipresent discounted valuegiá trị bây giờ chiết tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsnhu cầu hiện tạipresent valuegiá trị hiện nay tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)năm ni <"preznt> tính từ o gồm mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá bán trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past và present a list of all club members, past và present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Tiên Học Lễ Hậu Học Văn Có Nghĩa Là Gì, Suy Nghĩ : Tiên Học Lễ

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Sẽ Có Trọng Lực Nhân Tạo Ra Diện Mạo Mới, Trọng Lực Nhân Tạo Là Gì

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past