Thì Quá Khứ Tiếng Hàn

  -  

*
các bạn đã khi nào nghĩ rằng mình rất có thể học tốt một nước ngoài ngữ nhưng mà không yêu mến nó chưa? Điều đó chắc chắn là sẽ không bao giờ xảy ra bởi mong mỏi học nước ngoài ngữ công dụng thì cần được có tình yêu và niềm đam mê với ngôn ngữ cũng như văn hóa của nước nhà đó.

chi tiết

VĂN NÓI

Thì quá khứ giờ Hàn, là ngữ pháp cơ bạn dạng dành cho chúng ta mới học tập tiếng Hàn trình độ sơ cấp. Ở thì quá khứ, cồn từ được phân chia dưới dạng 았/었다 với tức thị "đã".

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếng hàn

Có 2 hiệ tượng đuôi câu chúng ta có thể dùng là -ㅂ/습니다 giỏi 아/어요. Cố kỉnh thể:

Ghi chú: V/A => Động từ, tính từ; N => Danh từ

1. Thân V/A bao gồm tận cùng là nguyên âm là ㅏ/ ㅗ: + 았다 (았어요/ 았습나다)

보기:

가다가 + 았다갔다갔어요/ 갔습니다Đã đi
오다오 + 았다왔다왔어요/ 왔습니다Đã đến
작다작 + 았다작았다작았어요/ 작았습나다Nhỏ, bé

2. Thân V/A tất cả có tận thuộc là nguyên âm "không phải" là ㅏ/ ㅗ : + 었다 (었어요/ 었습니다)

보기:

읽다읽 + 었다읽었다읽었어요/ 읽었습니다Đã đọc
마시다마시 + 었디마셨다마셨어요/ 마셨습니다Đã uống
먹다먹 + 었다먹었다먹었어요/ 먹었습니다Đã ăn
서다서 + 었다섰다섰어요/ 셨습니다Đã đứng dậy
배우다배우 + 었다배웠다배웠어요/ 배웠습니다Đã học
붙다붙 + 었다붙었다붙었어요/ 붙었습니다Đã dán, sẽ gắn
메다메 + 었다메었다메었어요/ 메었습니다Đã địu, sẽ đeo
힘들다힘들 + 었다힘들었다힘들었어요/ 힘들었습니다Đã mệt, đã vất vả

3. V/A dạng 하다: + 했다 (했어요/ 했습니다)

보기:

공부하다공부했다공부했어요/공부했습니다Đã học
숙제하다숙제했다숙제했어요/ 숙제했습니다Đã làm bài tập về nhà
쇼핑하다쇼핑했다쇼핑했어요/ 쇼핑했습니다Đã mua sắm

4. N 이다: Là N

Danh từHiện tạiQuá khứ
N có patchimN이에요N이었다 (이었습니다/ 이었어요)
N không tồn tại patchimN예요N였다 (였습니다/ 였어요)

Dạng che định là 아니었다 (아니었어요/ 아니었습니다)

보기:

2년 전에 학생이었어요. => Hai năm ngoái tôi sẽ (từng) là học tập sinh.의사였습니다. => Tôi đã có lần là chưng sỹ.선생님이었습니다. => Tôi đã có lần là giáo viên.가기였어요. => Tôi đã có lần là bên báo/ký giả.

Xem thêm: Gama Gt Là Gì ? Ggt Tăng Bao Nhiêu Là Nguy Hiểm Chỉ Số Ggt Cao Có Nguy Hiểm Không

5. Thân V/A có nguyên âm "ㅐ" (không patchim): ㅐ=> 앴다 (앴어요, 앴습니다)

보기:

매다맸다맸어요/ 맸습니다Đã thắt, cột, buộc
지내다지냈다지냈어요/ 지냈습니다Đã trải qua, đang sống
보내다보냈다보냈어요/ 보냈습니다Đã gửi, tiễn, sống, trải qua

잘 지냈어요? => các bạn sống tốt chứ?

주말에 잘 보냈어요? => cuối tuần bạn ổn định chứ?

6. Thân V/A bao gồm tận thuộc là nguyên âm là "ㅡ" (không patchim):

*) Thân V/A có một âm tiết: ㅡ =>었다 (었어요/ 었슴니다)

보기:

쓰다썼다썼어요/ 썼습니다Đã viết, đeo, đội, dùng; đắng
끄다껐다껐어요/ 껐습니다Đã tắt
크다컸다컸어요/ 컸습니다To/lớn

*) Thân V/A bao gồm từ 2 âm ngày tiết trở lên:

- 쁘/프/으:

+) Trước 쁘/ 프/ 으có mãng cầu là ㅏ/ㅗ: ㅡ => 았

쁘다 => 빴다 (빴어요/ 빴습니다)

프다 => 팠다 (팠어요/ 팠습니다)

으다 => 았다 (았어요/ 았습니다)

보기:

바쁘다바빴다바빴어요/ 바빴습니다Đã bận
나쁘다나빴다나빴어요/ 나빴습니다Xấu, tồi
아프다아팠다아팠어요/ 아팠습니다Đã đau
고프다고팠다고팠어요/ 고팠습니다Đã đói
모으다모았다모았어요/ 모았습니다Đã tập trung

+) Trước 쁘/ 프/ 으 bao gồm NA không hẳn là ㅏ/ㅗ: ㅡ => 었

쁘다 => 뻤다 (뻤어요/ 뻤습니다)

프다 => 펐다 (펐어요/ 펐습니다)

보기:

예쁘다예뻤다예뻤어요/ 예뻤습니다Xinh, đẹp
기쁘다기뻤다기뻤어요/ 기뻤습니다Vui
슬프다슬펐다슬뻤어요/ 슬뻤습니다Buồn

- Bất phép tắc của 르:

+) Trước 르 gồm NA ㅏ/ㅗ: Thêm patchim ㄹ vào âm trước르 rồi + 랐다 (랐어요/ 랐습니다)

보기:

빠르다빨랐다빨랐어요/ 빨랐습니다Nhanh
모르다몰랐다몰랐어요/ 몰랐습니다Đã không hiểu
고르다골랐다골랐어요/ 골랐습니다Đã chọn

+) Trước 르 gồm NA không hẳn là ㅏ/ㅗ: Thêm pathchim ㄹvào âm trước르 rồi + 렀다 (렀어요/ 렀습니다)

보기:

부르다불렀다불렀어요/ 불렀습니다Đã hát/ đang gọi/ đang no

7. Bất quy tắc "ㅂ":

Bỏ ㅂ + 우 + 어요 => vứt ㅂ + 워요 (hiện tại)

Bỏ ㅂ + 우 + 었다 => vứt ㅂ + 웠다 (웠어요/ 웠습니다) (quá khứ)

보기:

춥다 => 추워요 (hiện tại); 추웠어요/ 추웠습니다 (quá khứ): Lạnh덥다 => 더워요 (hiện tại); 더웠어요/ 더웠습니다 (quá khứ): Nóng고맙다 => 고마워요 (hiện tại); 고마웠어요/ 고마웠습니다 (quá khứ): Cám ơn아릅답다 => 아릅다워요 (hiện tại);아릅다웠어요/ 아릅다웠습니다 (quá khứ): Đẹp무겁다 => 무거워요 (hiện tại); 무거웠어요/무거웠습니다(quá khứ): Nặng가볍다 => 가벼워요 (hiện tại); 가벼웠어요/가벼웠습니다 (quá khứ): Nhẹ가깝다 => 가까워요 (hiện tại); 가까웠어요/ 가까웠습니다 (quá khứ): Gần맵다 => 매워요 (hiện tại); 매웠어요/ 매웠습니다 (quá khứ): Cay

Ngoại trừ: 입다, 좁다

Riêng 돕다 (giúp đỡ): vứt ㅂ + 왔다 => 도왔어요/ 도왔습니다

8. Bất quy tắc "ㄷ": ㄷ => ㄹ + 았/었다

Ví dụ:

듣다 => 들어요 (hiện tại), 들었어요, 들었습니다 (quá khứ): Nghe걷다 => 걸어요 (hiện tại), 걸었어요, 걸었슴나다 (quá khứ): Đi bộ

Ngoại trừ: 닫다 (đóng), 믿다 (tin), 얻다 (giành được), 받다 (nhận)

10.

Xem thêm: Kèo Châu Á Là Gì? Tìm Hiểu Cách Chơi Kèo Châu Á Chi Tiết

Bất quy tắc "ㅎ":Bỏㅎ, 아/어 gửi thành 앴다, 얬다, 옜다

보기:

이렇다이랬다이랬어요/ 이랬습니다Đã như vậy này
그렇다그랬다그랬어요/ 그랬습니다Đã như thế đó
저렇다저랬다저랬어요/ 저랬습니다Đã như thế kia
어떻다어땠다어땠어요/ 어땠습니다Đã như thế nào
뿌옇다뿌옜다뿌옜어요/ 뿌옜습니다Đã white đục
하얗다하얬다하얬어요/ 하얬습니다Đã trắng tinh
빨갛다빨갰다빨갰어요/ 빨갰습니다Đã đỏ

11.Bất luật lệ "ㅅ": vứt ㅅ+ 았/었다

보기:

낫다나았다나았어요/ 나았습니다Đã khỏi, giỏi hơn, bình phục
붓다부었다부었어요/ 부었습니다Đã sưng
짓다지었다지었어요/ 지었습니다Đã xây
긋다그었다그었어요/ 그었습니다Đã gạch, kẻ, vạch